Tüzük

KURULUŞ

Madde 1:
Derneğin adı TÜRKİYE LENFÖDEM DERNEĞİ’dir. Merkezi Ankara’dır. Şube açabilir.
İkametgah Adresi: İzmir Caddesi No:30/5 Kızılay/Ankara

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ :

Madde 2:
1. Lenfödemin toplumda tanınması ve öneminin anlaşılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla ilgili resmi özel ve basın-yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

2. Lenfödemin hekimlerce daha kolay tanınmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, lenfödem ve bununla ilgili konularda çalışan hekimler ve sağlık profesyonelleri arasında işbirliği kurulmasını sağlamak, bu amaçla broşür ve kitap gibi yayınlar hazırlamak, amaca yönelik eğitim – geliştirme amaçlı özel konferanslar, seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, proje üretmek, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve konu ile ilgili iç ve dış literatürü izlemek ve bilgi bankası kurmak

3. Lenfödem üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak ve yaymak.

4. Lenfödem konusunda epidemiyolojik araştırmalar yapmak ve desteklemek

5. Lenfödemin tedavisi konusundaki gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve sonuçlarını bildirmek.

6. Lenfödem konusunda toplumu bilgilendirmek ve eğitmek

7. Lenfödem tanısı konmuş hastalara yardımcı olmak, bu amaçla bu hastalığın tıbbi, fiziksel ve psikolojik sorunlarını çözmeye yönelik girişimlerde bulunmak, olanaklar elverdiğinde tıbbi tedavi ile beraber psikolojik danışma ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, lenfödem alanında çalışacak sağlık elemanlarının eğitim ve uygulama yapacağı ve gerektiğinde hastaların tedavi veya eğitim görecekleri merkezler kurup, yönetmek, gerekli personel ve araçları temin etmek, danışmanlık ve poliklinik hizmeti verecek iktisadi teşekküller ve üniteler kurarak ülke genelindeki bu konulardaki planlamalarda yer almak

8. Lenfödem tedavisi ile ilgili birimlerin niteliğinin geliştirilmesini desteklemek

9. Lenfödem konusunda çalışan uzman ve üyelerin uluslararası konferanslara, kurslara, seminerlere ve benzeri bilimsel toplantılara katılımını sağlamak, hükümetlerin de yardımcı olmaları için gerekli girişimlerde bulunmak.

10. Yurt dışında lenfödem alanında çalışan derneklerle ilişkiler kurarak tüzüğe uygun amaçları gerçekleştirmek, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı için çaba göstererek uluslararası faaliyette bulunmak, uluslararası ve ulusal ölçekte yürütülecek her türlü çalışmada yer almak, bu konu ile ilgili resmi ve özel kurum, kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde Genel Kurul onayı ile gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere yurt dışında temsilcilik veya şube açmak, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurmak veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılmak,

11. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, başka illerde şubeler açarak derneğin çalışmalarını yurt çapında yaymak ve geliştirmek, Türkiye’de aynı isimde kurulmuş veya aynı amaçlarla çalışan başka derneklerle federasyon kurabilmek veya kurulmuş federasyonlara katılarak çalışmalarını güçlendirmek.

12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,

13. Lenfödem ile ilgili konu ve amaçlarına ulaşabilmek için; taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerine ayni hak elde etmek; sağlık kuruluşları açarak, işletmeler, şirketler, sandık ve vakıflar kurmak.

14. Üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak (geziler piyango, balo, temsil, gösteri,konser, spor yarışmaları düzenlemek, sandık ve kamplar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak, vb)

15.Derneğin çalışma konusu ve amaçları içinde yer alan bütün alanlarla ilgili gerektiğinde hukuksal girişimlerde bulunmak.

DERNEK KURUCULARI

Madde 3

Pınar Borman

Ayşegül Yaman

Oya Özdemir

Sina Yasrebi

Kadri Altundağ

Ali Konan

Recep Oktay Peker

Fikriye Figen Ayhan

Burcu Duyur Çakıt

Esma Ceceli

Seher Kocaoğlu

Seçil Vural

Meltem Aras

Hüseyin Atasoy

Abdülkadir Erdem

Aziz Arıkanoğlu

Meral Özlem Özet

Ahmet Özet

Pervin Sertbarut

Gülnaz Kocabaş

Murat Tuncel

ÜYELİKLER

Madde 4:

Dernek üyeliği için temel şart: Özel kanunları da aksine hüküm bulunmamak şartıyla, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş herkes üye olabilir. Ancak Türk Ceza Kanununun 536. maddesinin 1., 2., 3., 4., ve 5. inci fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar üye olamaz.

Derneğin üye çeşitleri şunlardır:

Kurucu Üyeler : Derneğin kurucu üyeleri kuruluş toplantısına katılan ve derneğin kurulmasına karar veren ve sonra da asil üye olarak çalışmaya devam eden kişilerdir. Adları, meslekleri, oturdukları yer, adresleri ve tabiyetleri bu tüzüğün 3. maddesinde yazılıdır.

Asıl Üyeler: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, dernek üyeliğine engeli olmayan, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olan veya bu alanda ihtisas yapmakta olan hekimler, Kalp ve Damar cerrahları, Genel cerrahlar, Nükleer Tıp uzmanları, radyasyon onkologları, hemşireler, fizyoterapistler, sağlık teknikerleri ve lenfödem ile ilgilenen diğer dalların uzman hekimleri yönetim kurulu kararı ile asıl üye olabilirler. Derneğe girmek isteyen kimsenin yazılı isteği, incelenerek yönetim kuruluna tevdi edilir. Bu istekleri inceleyen yönetim kurulu, üyenin kabulü veya reddi hakkında gereken kararı verir, sonucu yazıyla 30 gün içerisinde bildirir. İstekli aday iki asil üyenin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile asil üyeliğe kayıt edilir. Üye aidatı ödemekle yükümlüdür.

Onursal Üyeler: Derneğin amacına ulaşması için önemli katkılarda bulunan kişiler yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile onursal üye olabilirler. Onursal üyeler dernek organlarına seçilemezler, oy kullanamazlar, aidat ödemek zorunda değillerdir.

ÜYELİĞE KABUL

Madde 5: Derneğe asıl üye olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kurulu başkanlığına başvururlar. Bu istekleri yönetim kurulunca incelenerek en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul, ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak sahibine yazılı olarak duyurulur.
Dernek şubesinin bulunduğu yerlerde üyelik müracaatları şubelere yapılır. Bu koşulda üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 6: Her üye dilediği zaman üyelikten ayrılma istediğini Genel Merkez Üyesi olanlar Genel Merkez Yönetim Kuruluna, Şube Üyesi olanlar Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılabilir. Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

İstifa suretiyle olur. Ölenlerin üyeliği düşer. 2 yıl üst üste aidatlarını ödemeyen üyeler, üyelik haklarını kaybederler.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 7:

Dernek kararlarına uymamak, derneğin amacına ve tüzük hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmak ya da yönetim kurulunun iki kez uyarmasına karşın art arda iki yıllık üyelik aidatlarını ödemeyenler ya da yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazeret bildirmeden art arda üç genel kurul toplantısına katılmayanlar;
Derneklere üye olma hakkını yasal olarak kaybedenler;
Dernek ve dernek yöneticilerinin onurunu kırıcı, onlara suç isnat edici ya da dernek çalışmalarını baltalayıcı çalışmalarda bulunanlar;
Derneğin adını kullanarak, siyasi partilerden ve sair her türlü gerçek ve tüzel kişi nezdinde herhangi birisinin yarar ya da zararına faaliyette bulunanlar ya da dernek içinde üyeler arasında bu nedenle ayrılık yaratanlar ya da olaylara sebebiyet vermek gibi halleri belirlenen üyelerden genel merkez üyesi olanlar Genel Merkez Yönetim Kurulunun, şube üyesi olanlar Şube Yönetim Kurulunun kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılma kararına karşı çıkan üyenin ilk genel kurula başvurma hakkı saklıdır.

ÜYELİK AİDATI

Madde 8: Asıl üyelerin yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir.

DERNEK ORGANLARI

Madde 9: Derneğin organları şunlardır.
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetim Kurulu

Lüzumu halinde, Yönetim Kurulu tarafından gelir, bilimsel faaliyetler, eğitim, yayın, sosyal işler ve tüzüğün 2. maddesinde belirtilen faaliyetleri yürütmek üzere komiteler oluşturulabilir.

GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANTI ZAMANI

Madde 10: Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organıdır. Genel kurul, dernek üyelerinin tamamından oluşur. Genel kurul toplantısı üç yılda bir Ocak ayında yapılır. Derneğe kayıtlı bulunan asil üyelerden oluşur.

GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ VE ÇAĞRI USÜLÜ

Madde 11:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURULUN TOPLANTI YETER SAYISI VE YAPILIŞ USÜLÜ

Madde12: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurullarını toplam sayılarının iki katından az olamaz. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine giderler. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir. açık oyla seçilir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, yönetim kuruluna teslim edilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR VE KARAR YETER SAYISI

Madde 13:Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin isteği ile gündeme eklemeler veya sıra değişikliği yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği ve derneğin feshine ilişkin kararlar, genel kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile alınır. Diğer kararlar ise oylamaya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır.

GENEL KURUL SONUÇ BİLİDİRİMİ

Madde 14 : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde yönetim ve denetim kurullarıyla diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL:

Madde 15: Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda oy çokluğuyla alacağı karar veya Denetleme Kurulunun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliğiyle karar ve ya dernek üyelerinin beşte birinin yönetim kurulundan yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Otuz gün içinde olağanüstü toplanılır. Yönetim kurulu belirtilen süre içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında 3 kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, olağan Genel Kurul Toplantısındaki usul ve yöntemlere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel Kurul sırasında gündeme ek madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Madde 16: Genel Kurulun Görevleri
Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Dernek organlarının seçilmesi; yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri gizli oyla seçilir.
b) Tüzük değişikliğine karar verilmesi; Dernek tüzüğü Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilir.
c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve derneğin hesap sonuçlarını incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
d) Derneğin federasyona katılması, federasyona kurucu üye olması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yeni dönem bütçesinin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabulü.
f) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
g) Derneğin şubelerinin açılmasına ve kapatılmasına karar verilmesi ve bu konularda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
h) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
ı) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
i) Yönetim Kurulunun onursal üyelik teklifi hakkında karar verilmesi
j) Derneğin feshinin karara bağlanması ve malvarlığının devri veya dağıtılması hakkında karar verilmesi,
k) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması
l)Derneğin çalışmalarının yönlendirilmesi

YÖNETİM KURULU

Madde 17: Yönetim Kurulu dokuz asıl, beş yedek üyeden oluşur ve genel kurulca gizli oyla seçilir. Görev süresi üç yıldır. Yönetim kurulu seçimlerinde kişiler ancak tek tek aday olabilirler. Gruplar halinde adaylık olamaz. Seçimden sonra ilk yedi gün içinde yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantısında gizli oy, açık sayım ile yönetim kurulu kendi üyeleri arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve 5 üye seçer.
Yönetim kurulunun görev süresi sona ermediği halde seçimsiz genel kurul toplantısında çalışma ya da parasal durum raporlarının aklanmaması durumunda yönetim kurulunun görev süreleri sona erer ve yönetim kurulu seçimi yapılır.
Yönetim kurulunda boşalan üyeliklerin yerine sırası ile genel kuruldaki seçim sırasında en çok oyu almış olan yedek üyeler çağrılır. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse seçim için genel kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu en geç iki ayda bir başkanın davetiyle toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Kararlarını çoğunlukla alır.

Yönetim kuruluna aynı üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı üst üste iki dönemden fazla Başkanlık yapamaz. Tekrar Başkan olarak seçilebilmesi için en az bir dönemin geçmesi gerekir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18: Genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Derneği temsil etmek, gerektiğinde derneği temsil etmek üzere dernek başkanına ya da yönetim kurulu üyelerinden biri yada birkaçına yetki vermek
Yıllık çalışma programı hazırlamak,
Bütçeyi hazırlamak ve harcamak,
Başkana, genel sekreter ve saymana yetki devri yapmak,
Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarma konularında karar vermek
Şube kurucularına yetki vermek
Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
Ücretli ve/veya sözleşmeli personel çalıştırmak,
Derneğin amaçlarına uygun işleri gerçekleştirmek için diğer ulusal ve uluslar arası başka kuruluşlarla ilişki kurmak, gerektiğinde anlaşmalar imzalamak (önceden yetkili makamlarda izin almak şartıyla);
Derneğin gelirlerini toplamak, gelir arttırıcı önlemler almak;
Yurtiçi ve yurtdışı şartlı bağışların kabulüne karar vermek ve de yapılacak bağışlara karar vermek
Derneğin projelerinin gerçekleştirilmesi için çalışma birimleri ve çalışma gurupları oluşturmak, bunların görevlerini belirlemek, çalışma ortamı sağlamak ve hizmeti denetlemek,
Genel kurul toplantılarının tarihini, yerini ve gündemini belirlemek toplantıyı bütün üyelere duyurmak,
Yıllık yönetim kurulu çalışma raporlarını hazırlamak
Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına karar vermek,
Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
Dernek, 23/01/2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin 32.maddesinde belirtilen defterleri tutmak

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19 :

a – Derneği her yönden temsil etmek

b. Dernek adına beyanat vermek, basın toplantıları yapmak, diğer kuruluşlardaki toplantılara derneği temsilen katılmak. Başkan bulunmadığı takdirde, bu yetkiyi ya başkan yardımcısı kullanır ya da yönetim kurulunca görevlendirilecek bir yönetim kurulu üyesi kullanır. Demeçler ve etkinlikler suç teşkil ettiği takdirde suç derneği bağlamaz.

c. Yönetim kararıyla hazırlanan bildiri ve genelgeleri imzalayarak yayınlanmasını sağlamak.

d. Yönetim kurulu toplantılarını yönetmek ve denetlemek.

e. İstifa eden veya istifa etmiş sayılan yönetim kurulu üyesi yerine yedek üyeyi yönetim kurulu asil üyeliğine çağırmak

SAYMANIN GÖREV VE YETKLİLERİ

Madde 20 :

a) Derneğe ait makbuz, fatura, gelir gider dosyası ve defterlerini tutmak.

b) Üye aidatlarını ve derneğin diğer gelirlerinin tahsil edilmesi için gerekli önlemleri almak, faturaları kontrol etmek ve korumak

c) Harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak

d) Genel kurula sunmak üzere mali raporu düzenlemek

DENETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 21: Denetim kurulu genel kurulca gizli oyla, üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

İç Denetim
Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya denetim yaptırabilir. Bu durum, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

GELİR KAYNAKLARI

Madde 22: Derneğin gelir kaynakları şunlardır.

Giriş aidatları;
Yıllık üye aidatları;
Derneğe yapılan her türlü nakdi ve aynı bağışlar;
Yönetim kurulunca kabul edilen her türlü şartlı bağışlar;
Yayın satışlarından sağlanan gelirler;
Dernek tarafından yürütülecek kurs, seminer, kongre, konferans, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, gösteri, konser, spor yarışması sergi, kermes gibi etkinliklerden sağlanacak gelirler,
Dernekçe yapılan yayınlar (dergi, broşür, basılı eser vb.)
Derneğin yürüttüğü projeler ve karşılığında iş yaptığı diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan gelirler;
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler;
Derneğin diğer etkinliklerinden elde ettiği gelirler;
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur

Dernek gerekli izinleri alarak dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alır.

Üye aidatı yılda 20 TL. olarak üyelerden tahsil edilir.

İsteyen üyeler Genel Kurulda karar altına alınan üye aidatından fazlasını ödeyebilir.

Yıl içinde toplanan gelirlerin %80’i o yıl içinde derneğin amaçları istikametinde kullanılacaktır.
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve adresi bulunur. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Dernekler Yönetmeliği’nde belirlenen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir, bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

MEVDUATIN BANKADA SAKLANMASI

Madde 23 : Mevduatın bankada saklanması:

Derneğin paraları yönetim kurulunca kararlaştırılacak bankalarda saklanır para çekmek için yönetim kurulunca görevlendirilecek kişilerden biriyle birlikte başkanın imzası olmak üzere iki imza şarttır.

BORÇLANMA BİÇİMLERİ

Madde 24: Dernek amaçlarına ulaşmak için ihtiyaç halinde, bankalara, finans kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere, 3. şahıslara, yönetim kurulu kararıyla her türlü borçlanma işlemini gerçekleştirebilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, dernek malvarlığının %50’sini aşmamak ve gelir kaynakları ile karşılanabilme koşulu ile borçlanabilir.
Dernek başka bir gerçek ya da tüzel kişiye borç veremez ve kredi açamaz.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

Madde 25: İlgili mevzuat kurallarında belirtilen defter ve kayıtlar usulüne uygun olarak tutulur. Bu defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 26 : Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

· Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır,

· Karar defteri; yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır,

· Evrak Kayıt Defteri; gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

· İşletme defteri; dernek namına alınan bütün paranın alındıkları ve harcanan paranın da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 27: Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşuluyla tüzük değiştirilebilir.

Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır.

Tüzükte; Yönetim Kurulunun ya da üyelerin en az 1/10’ unun önerisi ve Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’ünün olumlu oy kullanması koşuluyla değişiklik yapılabilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ

Madde 28: Dernek gerekli görülmesi halinde dernek genel kurulunun kararıyla feshedilir. Genel kurulun fesih kararı verebilmesi için dernek üyelerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantıya katılanların üçte ikisinin çoğunluğuyla karar alınması şarttır. Feshi halinde derneğin malvarlığının devredileceği, genel kurulca kararlaştırılır. Birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantıya katılanların üçte ikisinin fesih kararı vermesi halinde dernek feshedilir. Derneğin feshi yedi gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Karar verilmediği hallerde derneğin bütün mal varlığı H.Ü. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’ne /bağışlanmak üzere kurumun bağlı bulunduğu merci’e (Rektörlüğe) teslim edilir.

İNFİSAH

Madde 29: Derneğin borç ödemede acze düşmüş olması, yönetim kurulunun tüzük gereğince oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması hallerinde dernek kendiliğinden sona erer. Her ilgili Sulh Hakiminden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

Madde 30: Dernek yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile gerekli görülen yerlerde Dernekler Kanunu’nda belirlenen usule göre şubeler açılabilir
Şubelerin görevi merkezin planladığı programları bölgelerinde gerçekleştirmek ve oluşan yöresel durumlara göre merkeze bilgi vererek işbirliği halinde özgün programlar yapmaktır.
Her şubede genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu veya denetçi oluşturulması zorunludur. Şube organlarının oluşturulması ve görevleri merkez tüzüğünde belirtilen ilgili hükümlere tabidir.

ŞUBELERİN KURULMASI

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 31:Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 32: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 33: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 34: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Madde 35: Şube işlem ve hesaplarını denetlemek üzere Genel Kurul tarafından asıl üyeler arasında üç yıl süre için 3 asıl 3 yedek üyeden oluşan bir Denetleme Kurulu seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Denetleme Kurulu bu tüzüğün 17 maddesindeki yazılı esaslar çerçevesinde görev yapar.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 36: Bu tüzükte hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 37: Derneğin siyasetle ilgisi yoktur.

KURUCULAR

Pınar Borman

Ayşegül Yaman

Oya Özdemir

Sina Yasrebi

Kadri Altundağ

Ali Konan

Recep Oktay Peker

Fikriye Figen Ayhan

Burcu Duyur Çakıt

Esma Ceceli

Seher Kocaoğlu

Seçil Vural

Meltem Aras

Hüseyin Atasoy

Abdülkadir Erdem

Aziz Arıkanoğlu

Meral Özlem Özet

Ahmet Özet

Pervin Sertbarut

Gülnaz Kocabaş

Murat Tuncel